PROVOZNÍ ŘÁD

Všichni hosté jsou na počátku ubytování povinni seznámit se s těmito pokyny.

Příjezd a odjezd

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti u pokladny v Cafe Real.

Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen před zahájením pobytu zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele také u obsluhy pokladny v Cafe Real.

Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 14:00 do 18:00, není-li sjednáno jinak.

Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit pracovníkovi. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu, ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.

Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány na recepci v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00, není-li sjednáno jinak. Nebudou-li klíče od vyklizeného pokoje řádně předány do 10:00, příp. ve sjednanou dobu, bude hostovi účtován další započatý den pobytu.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Motorová vozidla je možno parkovat před penzionem na veřejném bezplatném parkovišti. Volné parkovací stání není provozovatelem zaručeno.

Pravidla chování hostů v penzionu a na pokojích

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Rovněž je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní a omamné látky.

Ve všech prostorách budovy penzionu platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.

Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.

Děti mladší 10 let mají pohyb v prostorách penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.

Psi a jiná zvířata mohou být v prostorách penzionu umístěna jen se souhlasem provozovatele penzionu a s uhrazeným poplatkem za něj. Majitel zvířete je povinen na požádání personálu prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu. Zvířata mohou do budovy penzionu vstupovat jen v čistém stavu, aby nedocházelo ke znečištění prostor a zařízení penzionu. Každý odpovídá za škody způsobené zvířetem, které do budovy vnesl nebo vpustil.

Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa, nebo jinak znečišťovat prostředí.

Na pokojích není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče, s výjimkou spotřebičů sloužících k osobní hygieně. Host nesmí přemísťovat vybavení, provádět jakékoli úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.

V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo ztráty klíčů je provozovatel penzionu oprávněn požadovat po hostovi odpovídající finanční náhradu.

Noční klid v budově a přilehlých prostorách penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinni jej dodržovat.

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech.

Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.

Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Host je povinen seznámit se s únikovými cestami evakuace.Ohlašovny na tel. číslech:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112
PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158

Wifi:

Lahudky

Heslo: lahudky123

Ostatní

Výměna ložního prádla se provádí min. 1 x týdně, výměna ručníků, koše, toaletního papíru a mýdel podle potřeby nebo na požádání při každodenním provozu.

Sušení prádla je umožněno na šňůrách před pokoji.

Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit provozovateli penzionu.

V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele penzionu.

Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.

Host je povinen při odchodu z pokoje zhasnout v pokoji, uzamknout dveře pokoje, při příchodu i odchodu uzamknout vchodové dveře do nádvoří.

Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento provozní řád. V případě jeho porušení je provozovatel penzionu oprávněn ukončit ubytování ihned a bez náhrady.

Vážení hosté,žádáme Vás o dodržování pokynů a pravidel uvedených v provozním řádu penzionu, abychom vytvořili dobré podmínky ubytování pro pobyt všech našich hostů.

Přejeme vám příjemný pobyt! J

Ubytování Jedovnické Náměstíčko